top of page

Poniżej pragniemy przedstawić Państwu nasz regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów. Na stronie oferujemy Państwu nabycie produktów, których dystrybutorem jest Rovers Polska sp. z o.o.

Ilekroć w Regulaminie mowa o „ROVERS”, chodzi o Sprzedawcę – Rovers Polska sp. z o.o.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „Kupującym”, chodzi o osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, składającą zamówienie na produkty oferowane przez ROVERS.

 1. Zawarcie umowy i dostawa towaru

  1. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim. Stroną umowy jest spółka Rovers Polska sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno.

  2. W przypadku zamówień składanych w sklepie internetowym, wypełnienie formularza zakupu i kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia ROVERS potwierdza w wiadomości e-mail. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Kupującego potwierdzenia zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zakupu nie będą rozpatrywane.

  3. W przypadku zamówień składanych telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, wymagana jest odpowiedź zwrotna na wysyłaną przez ROVERS wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. Odpowiedź zwrotna ma zawierać oświadczenie Kupującego o: akceptacji treści zamówienia oraz o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacją. Odpowiedź zwrotna może zostać przekazana pocztą elektroniczną lub pisemnie pocztą zwykłą. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez ROVERS w/w oświadczenia od Kupującego.

  4. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

  5. Zamówienie realizowane jest w ciągu 3-14 dni roboczych, z zastrzeżeniem punktu 1.6. W przypadku przedpłaty, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu wpłynięcia kwoty na konto Sprzedającego.

  6. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia, jeżeli zamówionych produktów nie posiada w magazynie. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji.

 2. Ceny i koszty wysyłki

  1. Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi (cenami brutto), co oznacza, że zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży towar pozostaje własnością ROVERS.

  2. Koszty wysyłki ponosi Kupujący.

 3. Płatności

  1. ROVERS oferuje następujące rodzaje płatności: za pobraniem, przedpłata. W przypadku każdego zamówienia ROVERS zastrzega sobie prawo nieoferowania któregoś z rodzajów płatności i oferowania innych. Akceptowane są jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponosi Kupujący.

  2. Niniejszym Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

 4. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

  1. W przypadku nabycia produktów oferowanych przez ROVERS, Kupujący ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. ROVERS informuje, że w przypadku odesłania produktów, Kupujący może użyć formularza zwrotu dostępnego w pkt 7. niniejszego Regulaminu.

  2. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt 4.4. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Kupujący lub wskazana przez Kupującego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie produktów.

  3. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie spółkę Rovers Polska sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno, e-mail: bok@rovers.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (przy pomocy listu wysłanego pocztą, wiadomości tekstowej SMS lub wiadomości e-mail). Kupujący może w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obowiązkowe. Kupujący może wypełnić i przesłać ROVERS formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, zawierające jednak wszystkie informacje dotyczące zamówienia. Jeśli Kupujący skorzysta z swojego prawa, ROVERS prześle niezwłocznie (np. poprzez wiadomość e-mail) potwierdzenie otrzymania w/w oświadczenia.

  4. Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, w którym przedmiotem umowy jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 5. Skutki odstąpienia od umowy

  1. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy ROVERS ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania od Kupującego powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, włącznie z kosztami dostawy.

  2. Do zwrotu płatności stosowany jest ten sam środek płatności, którym posłużył się Kupujący podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodniony zostanie inny środek płatności. Kupującemu nie zostaną naliczone jakiekolwiek opłaty z tego tytułu, ROVERS może natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania zwrotu produktu.

  3. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

  4. Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia produktu w stanie nienaruszonym, zapakowanego w oryginalne opakowanie i zabezpieczonego na czas przewozu.

  5. Kupujący ma obowiązek odesłać produkt, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformował ROVERS o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem 14 dni.

 6. Zwroty płatności

   

  Wszelkie zwroty płatności wykonywane są na konto używane przez Kupującego do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu.

 7. Wzór formularza odstąpienia od umowy

   

  W przypadku, gdy Kupujący chciałby odstąpić od umowy, ROVERS zachęca do wypełnienia niniejszego formularza i przesłania go wraz z produktem na adres: Rovers Polska sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno.


   

  Pobierz:

  Wzór formularza odstąpienia od umowy (DOC 12KB)


  Adresat:
   

  ROVERS POLSKA sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

  Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

  Adres konsumenta(-ów):

  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data

  (*) niepotrzebne skreślić

 8. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

  1. ROVERS zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu produktów wolnych od wad.

  2. W przypadku wszelkich wad zamówionych produktów, ROVERS ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. nr 380 ze zm.).

 9. Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych od ROVERS, jak również przebiegu realizacji złożonego zamówienia, należy składać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub drogą elektroniczną. Dane kontaktowe Biura Obsługi Klienta zostały podane poniżej.

  2. W niektórych przypadkach ROVERS może poprosić Kupującego o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez ROVERS w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący zostanie powiadomiony przez ROVERS niezwłocznie. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

  4. Należy zwrócić uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

   • naturalne zużywanie się produktu;

   • uszkodzenia mechaniczne (otarcie, rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie itp.) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Kupującego oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;

   • uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;

  5. Jednocześnie ROVERS informuje, że Kupującemu przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

 

Kontakt

Z naszym serwisem skontaktują się Państwo w sposób następujący:

tel. 22 737 11 95

e-mail: bok@rovers.pl

Dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.30.

bottom of page